Ochrana životního prostředí a bezpečnost práce v Kordárně

Náš systém řízení kvality a řízení ochrany životního prostředí je pravidelně ověřován a garantuje tak vysokou kvalitu našich výrobků a služeb a naši péči o ochranu prostředí regionu, ve kterém působíme. Naše aktivity jsou zaměřeny na zvyšování kvality našich produktů, trvalé zlepšování výkonnosti a efektivnosti procesů a postupů tak, aby byly efektivně využity suroviny i energie a to vše s cílem plnit současné i budoucí požadavky a očekávání našich zákazníků. Společnost Kordárna Plus patří mezi přední evropské výrobce výztužných textilních tkanin a našimi dlouhodobými obchodními partnery jsou přední evropští a světoví výrobci pneumatik. Rozvíjením vzájemně výhodné spolupráce chceme toto postavení udržet a posílit. Naše prosperita je založena na spokojenosti zákazníků, spolupracovníků a je zárukou nejen rozvoje firmy, ale i celého regionu Horňácko.

 • Soulad našeho systému řízení kvality s mezinárodními standardy uvedenými v normě ISO 9001:2008 byl poprvé ověřen v roce 1996, kdy společnost získala certifikát kvality. Od té doby jsme pravidelně prověřováni kontrolními a recertifikačními audity prováděnými renomovanou společností Lloyd´s Register LRQA.
 • Certifikát kvality pokrývá všechny důležité výrobní procesy a obory, vývoj a výrobu kordových tkanin pro pneumatikářský průmysl, technických tkanin pro výrobu dopravních pásů, průmyslových textilií vč. skaných přízí a od roku 2014 také výrobu strojírenských výroků.
 • Spolehlivost a efektivnost našeho systému řízení kvality je každoročně prověřována také našimi nejvýznamnějšími zákazníky v rámci jejich pravidelných plánovaných auditů.
 • Vybudovali jsme a rozvíjíme také systém environmentálního managementu (EMS). Soulad našich metod řízení v oblasti ochrany životního prostředí s požadavky mezinárodního standardu ISO 14001:2004 byl poprvé potvrzen certifikačním auditem v roce 2008. Od té doby je EMS pravidelně prověřován audity prováděnými společností Lloyd´s Register LRQA.
 • Ve všech procesech věnujeme pozornost bezpečnosti práce a usilujme o snižování rizika pro naše zaměstnance i zákazníky v rámci bezpečného používání produktu.

Politika jakosti

Řízení našich procesů je důsledně a plně orientováno k úplnému uspokojení všech potřeb našich zákazníků.

Naše úsilí zaměřujeme především do prevence a zlepšování. Odhalování, okamžité řešení a poučení se ze všech druhů neshod je pro nás samozřejmostí. Žádný neshodný výrobek nesmí proniknout k zákazníkovi.

Naše řízení jakosti a řízení jakosti u zákazníka vnímáme jako propojené procesy od surovinových vstupů až po zabudování našich výrobků do finálních produktů zákazníků. Stejné aktivity vyžadujeme od našich dodavatelů.

Naše výrobky se stávají kvalitními až ve výrobcích našich zákazníků. Jsme spolutvůrci hodnot a spoluručitelé kvality produktů vyrobených našimi zákazníky.

Své úsilí směřujeme k neustálému zlepšování obchodně-technických služeb jako nedílné součásti dodávání kvalitních výrobků. Tento komplex služeb považujeme za naši konkurenční výhodu.

Snižujeme rizika pro naše zaměstnance i zákazníky v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti používání produktu.

Plnění požadavků právních předpisů a norem je samozřejmostí.

Každý pracovník, či dodavatel zodpovídá za neustálé zvyšování kvality své práce, produktu či služby, což je i jedním z hlavních kritérií jeho hodnocení.

Enviromentální politika

KORDÁRNA Plus a.s., se v rámci své environmentální politiky zavazuje:

 • jako samozřejmost dodržovat shodu s legislativními požadavky, které souvisí s ochranou životního prostředí, bezpečností práce a požární ochranou;
 • v souladu se strategickými cíli uplatňovat a zlepšovat environmentální systém řízení (EMS);
 • v rámci ekonomické a ekologické sounáležitosti firmy a regionu neustále zlepšovat environmentální výkonnost všech činností a předcházet znečištění životního prostředí;
 • vyvinout postupy a ukazatele objektivního hodnocení environmentální výkonnosti a zapojit se do procesu trvalého zlepšování životního prostředí;
 • prevencí odstranit nebo maximálně eliminovat negativní dopady svých činností na životní prostředí a dosahovat stanovených environmentálních cílů;
 • v investiční politice se zaměřit na snižování energetické náročnosti a zvyšování efektivnosti z hlediska životního prostředí;
 • výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci environmentální politiky;
 • využívat a rozvíjet environmentální zařízení;
 • spolupracovat s příslušnými úřady a zájmovými skupinami v respektování státní a místní environmentální politiky;
 • v souladu se současným stavem poznání vzdělávat a vést zaměstnance k šetrnosti k životnímu prostředí, zvyšovat povědomí zaměstnanců o významu ochrany životního prostředí a vlivu vykonávaných činností na životní prostředí;
 • vést otevřený dialog se zaměstnanci, zákazníky a veřejností o chování k životnímu prostředí;
 • vytvořit a udržovat systém předcházení a řešení krizových situací.

Kordárna plus, organizační složka Senica

Společnost KORDÁRNA Plus, organizační složka jakožto výrobní závod a součást společnosti Kordárna Plus, a.s. vyrábí a dodává polyesterová technická vlákna především pro výrobní závod ve Velké nad Veličkou. Současně rozvíjí spolupráci s dalšími předními evropskými výrobci výztužných tkanin. Chceme prostřednictvím neustálého zvyšování kvality výrobků, kvalifikovanou prací a inovacemi dosáhnout pozici globálního výrobce technických vláken, která přinese trvalou přidanou hodnotu našim zákazníkům, akcionářům i zaměstnancům.

Naším základním cílem je trvalý růst ekonomické hodnoty společnosti v rámci skupiny a s tím související úsilí o:

 • dlouhodobé vzájemně výhodné obchodní vztahy se současnými i novými partnery prostřednictvím vysokého standardu technické úrovně a kvality výrobků a spolehlivosti dodávek
 • flexibilitu služeb a nabídku systémových řešení
 • tvůrčí přístup při vývoji nových výrobků
 • růst efektivity procesů, organizaci a řízení společnosti
 • moderní technologickou infrastrukturu
 • jistotu a prosperitu pro schopné a poctivé zaměstnance
 • bezpečnou práci a zdravé životní prostředí
 • vytvoření přiměřených zdrojů pro další pro inovaci, modernizaci, hospodářskou stabilitu společnosti a ekonomický prospěch majitelů.

Pro splnění těchto cílů se zavazujeme neustále zlepšovat systém řízení kvality, zejména motivovat zaměstnance k dosahování stanovených cílů a uplatňovat prevenci chyb jako základní metodu zlepšování kvality procesů. Společnost SLOVKORD Plus má zaveden a certifikován systém řízení kvality, který odpovídá mezinárodní normě ISO 9001:2015. Díky tomuto systému managementu kvality je společnost schopna zajistit kvalitu svých výrobků a služeb v souladu s potřebami zákazníků. Účinnost systému řízení kvality je pravidelně prověřována nezávislou renomovanou auditorskou společností Lloyd´s Register LRQA Praha. Dokladem o plnění požadavků výše uvedené mezinárodní normy je uvedený certifikát kvality.